این مجمع به منظور بررسی گزارش های حسابرسی 2 سال مالی 98 و 99 برگزار گردید.